Innerlijk en uiterlijk

Het innerlijke wezen van een mens, zijn ziel, bevindt zich in een stoffelijk (fysiek) lichaam en biedt op zijn beurt inwoning aan de onstoffelijke geest. Het stoffelijk lichaam is te beschouwen als de drager van de ziel en de ziel als de drager van de onstoffelijke geest. De ziel verzorgt dus de verbinding tussen het stoffelijke en het onstoffelijke deel van het mensenwezen. De geest, het ‘Ik’, kan niet rechtstreeks in een stoffelijk lichaam wonen maar bedient zich daartoe van de ziel.

Zo is het met de huidige mens.
Maar in de toekomst zal deze samenstelling een geleidelijke verandering ondergaan: het geestelijke in de mens zal de drager van de ziel worden en de ziel de drager van het lichaam. Dat lichaam zal echter uit een andere ‘stof’ bestaan dan het huidige lichaam. Het zal een nieuwe substantie zijn die ‘innerlijkheidskarakter’ heeft. Hij houdt het midden tussen het ‘minerale’ en het ‘geestelijke’. Het is ‘fysiek geworden ziel’. Het uiterlijk van de mens zal bestaan uit zijn ziel die zich in lichamelijke zin gesubstantiveerd heeft tot een ‘psychisch-fysiek’ lichaam. Deze uiterlijkheid is ingebed in het vergeestelijkte Ik dat het psychisch-fysieke lichaam als een wolk omgeeft.  Het innerlijke lichaam van de mens is zijn persoonlijke universum ten opzichte waarvan de ‘geestwolk van zijn ‘Ik’ zich op goddelijk-scheppende wijze verhoudt. Uit deze geestwolk condenseert als het ware het innerlijke lichaam.

De mens van nu leeft in een door een externe God geschapen universum dat hem als een wolk omgeeft en voedt. In de voleindigde mens van de toekomst leeft een innerlijk universum als een door hem geschapen en gevoed lichaam . Datgene wat deze mens als de ‘godsmacht’ van zijn Ik scheppend omhult is de Heilige Geest die naar hem omlaag gezonden wordt door de Christus. De voorwaarde om deze Heilige Geest als scheppend Ik-wezen te kunnen aannemen is dat die mens zijn oude ego  als offer heeft aangeboden aan Christus en dat dit in het vuur van zijn liefde voor Christus ‘verbrand’ is. In een tegenovergestelde richting als waarin de rook van dit verbrandingsoffer opstijgt zal dan de Heilige Geest neerdalen als een ‘Ik’.

Lees meer over dit onderwerp in mijn nieuwe boek ‘Opstanding‘.

  • 16 november 2022